Lausunnot

17.5.2016 Lausunto hallituksen esityksestä ympäristösuojelulain muuttamiseksi (haja-asutusalueen jätevesihuolto)

Käymäläseura Huussi ry on lausunut huolensa suunnitelluista muutoksista ympäristönsuojelulakiin ja katsoo, että nykyiset säädökset ja laki palvelisivat paremmin sekä ympäristön että ihmisten etuja. Samalla yhdistys haluaa muistuttaa ihmisiä ja hallitusta siitä, että myös kustannustehokkaita vaihtoehtoja jätevesein käsittelyyn on löydettävissä haja-asutusalueelle, näistä yhtenä esimerkkinä kuivakäymälät ja erillinen harmaiden vesien käsittely. Samalla yhditys antaa tukensa Hajaputsari ry:n kattavalle lausunnolle, joka myös löytyy alta.

Käymäläseura Huussi ry:n lausunto ympäristönsuojelulakiin suunnitelluista muutoksista

Hajaputsari ry:n lausunto ympäristönsuojelulakiin suunnitelluista muutoksista

13.1.2014 Lausunto hallituksen esitykseen jätelain muuttamisesta

Käymäläseura Huussi ry. haluaa tuoda esiin näkökohdan koskien hallituksen esitystä jätelain muuttamisesta. Hallituksen esityksen § 41 momenttiin 2 ehdotetut muutokset mahdollistaisivat lähialueilta syntyvän jätteen pienimuotoisen yhteiskäsittelyn, mikä on positiivinen muutos.
Kysymykseen tulisi lähinnä biojätteen kompostointi sekä haja-asutusalueella syntyvän jätevesilietteen vaarattomaksi tekeminen ja hyödyntäminen maanviljelyssä. KSH ry. pitää tärkeänä, että jätevesilietteen lisäksi myös erotellun virtsan ja kompostoidun kuivakäymäläjätteen yhteiskäsittely sallitaan. Tässä lausuntomme Ympäristöministeriölle.

29.11.2013 Kannanotto Euroopan komission tiedonantoon fosforin kestävästä käytöstä 

Käymäläseura Huussi ry lausunto tukee työtä fosforin kierrätyksen hyväksi, keskittyy keinoihin ottaa fosfori talteen käymäläjätteestä sekä edellyttää virtsan lannoitekäyttöä tukevan lainsäädännön muodostamista Euroopassa. Kannanotto Euroopan komissiolle.

31.10.2013 Kommentti jätehuoltomääräysten ajankohtaistamisen malliin – liete ja käymäläjäte

Käymäläseura Huussi ry kannustaa lietteen erilliskäsittelyn mahdollistamiseen kiinteistöllä tai sen välittömässä läheisyydessä. Tässä Kuntaliitolle ja HSY:lle antamamme kommentti aiheesta.

16.9.2013 Kannanotto suomalaisten järjestöjen Post 2015 -kantapaperiin YK:n yleiskokoukseen

Kepa ja Kehys kokosivat suomalaisten järjestöjen kantoja siitä, mitä Suomen tulisi edistää YK:n yleiskokouksessa, jossa keskustellaan YK:n Post2015 tavoitteista. Käymäläseura Huussi ry:n lähettämä kannanotto kattojärjestöllemme Kepalle sekä Kehys ry:lle.

10.6.2013 Seinäjoen Asuntomessualueen kaavamuutos

Käymäläseura Huussi ry. on lausunut Seinäjoen Asuntomessualueen (asuntomessut 2016) kaavamuutoksesta Seinäjoen kaupunginhallitukselle. Tässä Käymäläseuran lausunto ja Seinäjoen kaupunginhallituksen vastine lausuntoon.

12.3.2013 Ehdotus hallituksen esitykseen vesihuoltolain muuttamisesta.
Käymäläseura Huussi ry on lähettänyt lausunnon ehdotukseen hallituksen esityksestä vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta. Hallituksen esityksen ehdotetut muutokset on esitetty vesihuoltolakiin (119/2001), maankäyttö- ja rakennuslakiin (132/1999) sekä maankäyttö- ja rakennusasetukseen (895/1999). Uudistuksen tarkoituksena on muun muassa helpottaa erilaisten vesihuoltoratkaisujen käyttöä taajamien ulkopuolella.
Lausunto_vesihuoltolainsaadannon_muuttamisesta 2013