Sambian kuivasanitaatio-ohjelma, vaihe 2

Yhdistys on toiminut Sambiassa vuodesta 2006 lähtien ja tehnyt useita pienempiä sanitaatiohankkeita eri puolilla Sambiaa. Vuodesta 2017 lähtien yhdistys yhdisti pienemmät hankkeet isommaksi hankekokonaisuudeksi eli Sambian kuivasanitaatio-ohjelmaksi. Hankkeen toisessa vaiheessa vuosina 2021-2024 yhdistys ja paikalliset kumppanit jatkavat Sambian sanitaatiotilanteen parantamista ja huonon sanitaatioon liittyvien ongelmien ratkaisemista. Hankkeen pitkäaikaisena tavoitteena on auttaa Sambiaa saavuttamaan 100 % sanitaation kattavuus vuoteen 2030 mennessä SDG 6:n mukaisesti. Tällä hetkellä vain 26 % sambialaisista on perussanitaation piirissä. Hankkeessa on neljä paikallista kumppania GLM, NECOS, LGI ja UIP sekä Suomesta mukana Turun yliopiston ylioppilaskunta ja Vammaiskumppanuus. Hanke toimii tiiviissä yhteistyössä paikallisen vesiministeriön ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa toteuttaen kaikkien yhteistä sanitaatiotavoitetta.


Hanke hyödyttää erityisesti hankealueiden asukkaita ja sidosryhmiä mutta osa toimista kattaa välillisesti koko Sambian esim. median kautta. Varsinaisia hanketoimia tehdään 16 läänin alueella ja ne kattavat kahdeksan Sambian kymmenestä provinssista. Hankkeessa vahvistetaan kansalaisyhteiskunnan ja kumppaneiden kapasiteettia, jotta he mm. voivat paremmin vaikuttaa sanitaatiokysymyksiin ja parantaa tulosten kestävyyttä (tulos 1). Hankkeessa järjestetään koulutuksia ja tilaisuuksia sekä tehdään tiedotusta, jotta eri kohderyhmien tietoisuus WASH-kysymyksistä ja erityisesti kuivakäymälöistä kasvaa, käyttäytyminen ja tavat muuttuvat terveyden ja ympäristön kannalta paremmaksi, suhtautuminen kuivakäymälöihin on entistä positiivisempaa ja sanitaation kysyntä kasvaa (tulos 2). Hankkeessa tehdään tarvittavaa tutkimusta, jotta löydetään parhaat tekniikat ja toimintatavat, lisätään kuivasanitaation ja koko arvoketjun hyväksyntää ja hyötykäyttöä sekä saadaan tutkimustietoa vaikutustyön tueksi (tulos 3).


Hankkeen tavoitteena on valtavirtaistaa sekä ilmastokysymykset että haavoittuvien ryhmien kuten tyttöjen, naisten, nuorten ja vammaisten huomioon ottaminen WASH-kysymyksissä, jotta heidän osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuutensa paranevat ja heille rakennetaan mm. käymälöitä, jotka vastaavat heidän erityistarpeisiinsa (tulos 4). Rakennetut käymälät, vesi- ja käsienpesupisteet vähentävät maastoon ulostamista ja vaikuttavat käyttäytymisen muutokseen ja ihmisten terveyden parantumiseen. Sanitaation arvoketjun avulla saadaan luotua työpaikkoja, toimeentuloa sekä vähennetään ilmastovaikutuksia (tulos 5).